Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình

Ngày 27/8/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 350/QĐ-LĐTBXH về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình cụ thể:

350-QD-LĐTBXH-VP. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường