Vận hành máy nông nghiệp

Vận hành máy nông nghiệp là một trong các nghề trọng điểm của Nhà trường. Theo học nghề này sau khi ra trường, người học có khả năng:…………..